Adatvédelem

Nyereményjáték adatvédelmi tájékoztató

 

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja,

hogy a Rouge-Avenue Kft. cég a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat,
az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja.
Tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerint

1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

  • Rouge-Avenue Kft. 9028 Győr, Kalász utca 10.
  • info@rouge-avenue.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

  • Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el: Cinder Kristóf, cinderkristof@gmail.com

3. Az adatkezelés jogalapja:

  • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja

4. Az adatkezelés célja:

  • Nyereményjáték

5. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:

  • A nyereményjáték teljes lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.

6. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

  • A Rouge Avenue Kft adatkezelő Marketing Osztálya.

7. Tájékoztatás az érintett jogairól

  • Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga). Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti. Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.